Πρόσκληση προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6001967, σύμφωνα με την Α.Π.: 2958/09-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΗΠΗ7Λ9-96Η) Απόφαση Ένταξης, όπως ισχύει. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σκοπός του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 340 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια Ηπείρου. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες ή υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια Ηπείρου στο σύνολο της. Βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, η ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και η εν γένει κοινωνική επανένταξη. 

Η υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης όσο και πρακτικής άσκησης, καθώς και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και πιστοποίησης σε 340 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς 340 ωφελούμενους μέσω 3 ατομικών συνεδριών ανά ωφελούμενο.
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους πουαφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένα σε θεματολογία που έχει προκύψει σύμφωνα με την Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Η διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων κατάρτισης είναι 200 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική άσκηση.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται για την κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ωφελούμενων στην εν λόγω δράση στο πλαίσιο της από 21/4/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του Α’ κύκλου επιλογής ωφελούμενων εντάχθηκαν στη δράση 315 ωφελούμενοι ως επιτυχόντες. 

Ως εκ τούτου οι κενές προς κάλυψη θέσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που προέκυψαν από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του Α’ κύκλου μέχρι την ανακοίνωση της παρούσας ανέρχονται στις διακόσιες (200).

Στην περίπτωση που προκύψουν επιπλέον κενές θέσεις λόγω πιθανής αποχώρησης επιτυχόντων του Α’ Κύκλου, αυτές θα καλυφθούν από επιλαχόντες που θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, η ΠΕΔ Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη από την Τρίτη 14/05/2024.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι και την 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59:59, ενώ δύναται η παράταση της με σχετική ανακοίνωση της ΠΕΔ εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελούμενων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 αυτής και προσαυξημένο κατά 25%. Εφόσον καταστεί ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων για τους ωφελούμενους θα υπάρξει νέα πρόσκληση για τις κενές θέσεις. Σχετικές ανακοινώσεις, καθώς και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις θα αναρτώνται τακτικά από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου στην ιστοσελίδα του Φορέα https://pedepirus.gr/.

Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας συμμετοχής https://forms.gle/kTe7vSG6CemAZTQEA .

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές σελίδες αυτού του ιστότοπου.

 
Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία:
 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Διαβάστε Περισσότερα