Προκηρύξεις Έργων

Προκηρύξεις Έργων

Project SUSTOURISMO – WP C – Υπηρεσίες Δημοσιότητας (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ)

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει, την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το Πακέτο Εργασίας

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

Project SUSTOURISMO – WP T2/Τ3 – Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου (update)

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

Project SUSTOURISMO – WP T1 – Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ALL

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά –βάσει ποιότητας τιμής- για την υλοποίηση

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ POLYPHONIA

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ I-STORMS

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.), ως Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STONE.TRAD

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “STONETRAD” του

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VOL.NET

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘VOLNET’» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013. Πηγή Χρηματοδότησης: Το Έργο χρηματοδοτείται στο

Διαβάστε Περισσότερα