Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.

ΑΡΘΡΟ 15 – Γενική Συνέλευση – συνέδρια, λειτουργία, αρμοδιότητες

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ. σε ετήσιο τακτικό συνέδριο.
 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και εκτάκτως, όταν συντρέχουν προς τούτο λόγοι, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών αυτού.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από αίτηση που υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των µελών της. Στην αίτηση αναγράφονται και οι λόγοι της σύγκλησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης.
 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν οι παρόντες εκπρόσωποι είναι περισσότεροι από τους απόντες. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των νοµίµων εκπροσώπων.
 5. Προεδρείο στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. είναι το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής.
 6. Τα πλήρη πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται µε φροντίδα και ευθύνη του Γραµµατέα της Π.Ε.Δ.
 7. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της, τον οποίο συντάσσει το Διοικητικό Συµβούλιο. Για την έγκριση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της. Σε περίπτωση µη ύπαρξης της πλειοψηφίας αυτής, ο κανονισµός εγκρίνεται σε επόµενη Γενική Συνέλευση µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών. Αν δεν επιτευχθεί στη Συνέλευση αυτή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται και αρκεί για την έγκριση του κανονισµού η σχετική πλειοψηφία των παρόντων µελών.
 8. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και λαµβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέµα που απασχολεί την Π.Ε.Δ.. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον κανονισµό λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Δ. 

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου Α 182 – 22.08.2011)

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου αποτελείται από τους εκπροσώπους των μελών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οι οποίοι είναι οι δήμαρχοι, και οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ της Ηπείρου (δημοτικοί σύμβουλοι) που συνολικά ανέρχονται σε 125 μέλη. Η θητεία των εκπροσώπων διαρκεί όλη τη δηµοτική περίοδο και µέχρι την εκλογή των νέων εκπροσώπων.

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

(με αλφαβητική σειρά)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 1. Βασιλάκης Σωτήριος
 2. Γιώτης Χρήστος
 3. Ζιώβας Βησσαρίων
 4. Καραγεώργος Γεώργιος
 5. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα
 6. Κοσμάς Ηλίας
 7. Κωλέτσος Παντελής
 8. Λιόντος Νικόλαος
 9. Πανέτας Γεώργιος
 10. Παπαλέξης Ιωάννης
 11. Σιαφάκας Χριστόφορος
 12. Σκανδάλης Ευάγγελος
 13. Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)
 14. Τσιρογιάννης Χρήστος
 15. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 1. Βάνα–Μολώνη Παναγιώτα
 2. Μήτσης Δημήτριος
 3. Σεντελές Ιωάννης

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 1. Καρακώστας Κωνσταντίνος
 2. Μίγδος Νικόλαος
 3. Μίγδος Περικλής

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 1. Βλάχος Βασίλειος
 2. Θεοχάρης  Γεώργιος
 3. Κατσανάκης Κωνσταντίνος
 4. Ντακαλέτσης Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

 1. Σουκουβέλος Γεώργιος
 2. Σπύρου Βασίλειος

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

 1. Γιολδάσης Απόστολος
 2. Γιολδάσης Δημήτριος
 3. Δήμος Χρήστος
 4. Καλαντζής Νικόλαος
 5. Κώνστας Βασίλειος

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

 1. Γαρδίκος Βασίλειος
 2. Γεωργούλη Γιαννούλα
 3. Λάμπρου Δημήτριος
 4. Πάϊκας Σπυρίδων
 5. Πλιάκος Μιχαήλ
 6. Σταλίκας Γεώργιος

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 1. Γκίκας Μιχαήλ
 2. Γκόλιας Βασίλειος
 3. Γόγολος Ιωάννης
 4. Δημητρίου Θωμάς
 5. Κώστας Ελευθέριος
 6. Λώλης Ηλίας
 7. Λώλος Ιωάννης
 8. Νταής Παναγιώτης
 9. Τζέλλου Χριστίνα 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 1. Αϊβατίδης Ιωάννης
 2. Ακονίδου Ελένη
 3. Αρλέτος Γεώργιος
 4. Βάββας Φώτιος
 5. Βίνης Γεώργιος
 6. Βλέτσας Βασίλειος
 7. Γιωτίτσας Θωμάς
 8. Γκιζάς Σπυρίδων
 9. Γκόντας Νικόλαος
 10. Ελισάφ Μωυσής
 11. Ευαγγέλου Φίλιππος
 12. Ζούμπας Στέφανος
 13. Καλογιάννη Θεοδώρα (Τατιάνα)
 14. Κοσμάς Βασίλειος
 15. Κωτσαντή Χριστίνα
 16. Λαδιάς Γεώργιος
 17. Λιόντος Ιωάννης
 18. Λώλης Γεώργιος
 19. Μαμακή-Αθανασίου Γιαννούλα
 20. Μάντζιος Στέφανος
 21. Μέγα Βασιλική
 22. Μπαρτζώκας Αριστείδης
 23. Μπέγκας Θωμάς
 24. Νάστος Δημήτριος
 25. Νάτσης Λάζαρος
 26. Παππάς Αριστείδης
 27. Πατσούρας Χρήστος
 28. Πήχας Ευάγγελος
 29. Σίντος Στέφανος
 30. Σιούτης Ευστάθιος
 31. Τσίλη Παρασκευή
 32. Τσίμαρης Ιωάννης
 33. Τσόλης Νικόλαος
 34. Τσουμάνη Όλγα (Όλυ)
 35. Τσουμάνης Φίλιππος
 36. Τύρου-Ούζα Αναστασία (Νατάσα)
 37. Χρυσοστόμου Ευθύμιος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

 1. Αλυμάρας Κωνσταντίνος
 2. Στασινός Γεώργιος
 3. Χασιάκος Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 1. Εξάρχου Νικόλαος
 2. Παπασπύρου Ανδρέας
 3. Χήρας Δημήτριος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

 1. Τασιούλας Παύλος
 2. Τζαφέας Κωνσταντίνος
 3. Τσόδουλου Ελένη

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 1. Βαβέτση Ροζίνα
 2. Βούλγαρης Κοσμάς
 3. Δήμος Δημήτριος
 4. Κολιούλης Ηλίας
 5. Παπασιώζος Κων/νος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 1. Ζαχαριάς Νικόλαος
 2. Νάκιας Φώτιος
 3. Νάστας Αντώνιος
 4. Σωτηρίου Κων/νος
 5. Χαλικιάς Μιχαήλ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 1. Αμάραντος Σταύρος
 2. Ανωγιάτης Αθανάσιος
 3. Γεωργάκος Νικόλαος
 4. Δαρδαμάνης Ιωάννης
 5. Δήμου Κωνσταντίνος
 6. Μπαΐλης Χρήστος
 7. Νίτσας Γεώργιος
 8. Παγγές Νικόλαος
 9. Ροπόκης Ευάγγελος
 10. Σαραμπασίνας Παύλος
 11. Στύλος Ιωσήφ

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 1. Γκόγκος Χρήστος
 2. Καψάλης Κωνσταντίνος
 3. Μάτσιας Βασίλειος
 4. Τόπουλος Βασίλειος
   

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 1. Αθανασίου Νικόλαος
 2. Καραγιάννης Ιωάννης
 3. Κάτσιος Νικόλαος
 4. Μπέλλος Θεοφάνης

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 1. Γκίκας Θωμάς
 2. Παππάς Σπυρίδων
 3. Σκεύης Δημήτριος