Πρόεδρος της ΠΕΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου από 17/11/2019 είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης.

Ο κ. Ντακαλέτσης γεννήθηκε το έτος 1968. Είναι δικαστικός υπάλληλος κατά κύριο επάγγελμα.

Διετέλεσε:

 • Δήμαρχος του Δήμου Λάκκας Σουλίου (νύν Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου) για 2 συνεχόμενες τετραετίες τα έτη 2003 έως 2010
 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λάκκας Σουλίου τα έτη 2001 έως 2002
 • Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λάκκας Σουλίου τα έτη 1999 έως 2002
 • Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δωδώνης από το έτος 2011 έως 31/8/2014

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου
Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα
Τηλ. Γραφείου: 26543 60128
Fax: 26543 60120
E-mail: dimarxos@1239.syzefxis.gov.gr

 

ΡΟΛΟΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου είναι ο Πρόεδρος του ΔΣ αυτής και εκλέγεται από αυτό, μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο.

Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ που προέκυψαν από την Γενική Συνέλευση με την υπ. αρίθμ. 108/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΦΟΟΚΖ3-Ο0Ψ) απόφασή τους εξέλεξαν τον Δήμαρχο Δωδώνης  κ. ΧΡΗΣΤΟ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ ως Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Δημοτική περίοδο 2019-2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Άρθρο 18
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. – αρµοδιότητες, αναπλήρωση, εκλογή νέου Προέδρου

 1. Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής.
 2. Ο Πρόεδρος:
  1. Εκπροσωπεί την Π.Ε.Δ. στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Π.Ε.Δ.
  2. Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει η Π.Ε.Δ.
  3. Λαµβάνει κάθε µέτρο µε το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συµφέροντα της Π.Ε.Δ.
  4. Επιλαµβάνεται θεµάτων αρµοδιότητας του Διοικητικού Συµβουλίου, σε περιπτώσεις άµεσου κινδύνου ή ζηµίας των συµφερόντων της Π.Ε.Δ., τα οποία φερει για επικύρωση στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση αυτού.
  5. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
  6. Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  7. Εισηγείται τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαµβάνει µέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισµών, δίνει το λόγο στους οµιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσµα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
  8. Υπογράφει µαζί µε τον Γραµµατέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της Π.Ε.Δ. 
  9. Υπογράφει τα εντάλµατα πληρωµής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε.Δ. 
  10. Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. και τις διευθύνει
  11. Είναι προιστάµενος του προσωπικού της Π.Ε.Δ. 
  12. Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της Π.Ε.Δ. 
 3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται το µέλος που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης κατά την εκλογή του.
 4. Όταν η θέση του Προέδρου µείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.
 5. Αν η θέση του Προέδρου µείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες αφότου η θέση έµεινε κενή. Πριν συνέλθει το Διοικητικό Συµβούλιο για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συµπληρωθεί η κενωθείσα θέση συµβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.
 6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάµεσα στα µέλη του τον Πρόεδρο, µε µυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσµα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορίο τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθµό ψήφων, ενεργείται ανάµεσά τους δηµόσια κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου Α 182 – 22.08.2011)

Άρθρο 6  – Τοποποίηση άρθρου 18 ΠΔ 75/2011

Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 αντικαθίσταται, ως εξής:

“3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και αν αυτός απουσιάζει το µέλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερους ψήφους”

[πηγή]: ΠΔ 94 (Αρ.Φύλλου Α 157 – 11.10.2019)