Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου αποτελείται από τρία (3) μέλη και η θητεία του διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

Η ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και Εκτελεστικής Επιτροπής και Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου δεν είναι συμβατή στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του, εκλέγονται ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την περίοδο 2019-2023 έχουν ως ακολούθως: 

 

Πρόεδρος: Στύλος ΙωσήφΔ.Σ. Δήμου Πρέβεζας
Αντιπρόεδρος: Γκόγκος ΧρήστοςΔ.Σ. Δήμου Πωγωνίου 
Μέλος: Γιώτης Χρήστος, Δ.Σ. Αρταίων
 

Άρθρο 20

Εποπτικό Συµβούλιο – λειτουργία, αρµοδιότητες

  1. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις µήνες, καθώς και όταν οι ανάγκες της Π.Ε.Δ. Ηπείρου το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου του. Το Συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Επί τριµελών Εποπτικών Συµβουλίων απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη.
  2. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Στις αποφάσεις καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι απόψεις της µειοψηφίας.
  3. Το Εποπτικό Συµβούλιο ασκεί έλεγχο στην οικονοµική διαχείριση της Π.Ε.Δ.Ηπείρου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούµενα βιβλία και τα αναγκαία νόµιµα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση για την οικονοµική διαχείριση. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά και η τυχόν υπάρχουσα γνώµη της µειοψηφίας.
  4. Η έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου αποστέλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται αµέσως να λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την τακτοποίηση των τυχόν αναγραφοµένων σ’ αυτήν παραλείψεων ή την παροχή των απαιτούµενων τυχόν διευκρινίσεων προς το Εποπτικό Συµβούλιο, µε τεκµηρίωση των απόψεών του ως προς το ορθό και νόµιµο των γενοµένων δαπανών.
  5. Η έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου αποστέλλεται προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει σχετικά. Αποστέλλεται επίσης και προς τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποτείας του.

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου 182 – 22.08.2011)