Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το 11/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε στις 17/11/2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου για την περίοδο 2019 – 2023 (αρ. απόφασης 108/2019 – ΑΔΑ: 6ΤΦΟΟΚΖ3-Ο0Ψ) είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Δήμαρχος Φιλατών κ. ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Αντιδήμαρχος Πρέβεζας κ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Μέλη είναι οι παρακάτω:

Καλαντζής Νικόλαος, Δήμαρχος ΖΗΡΟΥ,

Πλιάκος Μιχαήλ, Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, 

Τζαφέας Κωνσταντίνος, Δήμαρχος ΜΕΤΣΟΒΟΥ,

Σουκουβέλος Γεώργιος, Δήμαρχος ΖΑΓΟΡΙΟΥ,

Τσιρογιάννης Χρήστος, Δήμαρχος ΑΡΤΑΙΩΝ,

Λώλος Ιωάννης, Δήμαρχος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

Γεωργάκος Νικόλαος, Δήμαρχος ΠΡΕΒΕΖΑΣ,

Χασιάκος Χρήστος, Δήμαρχος ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ,

Ζαχαριάς Νικόλαος, Δήμαρχος ΠΑΡΓΑΣ,

Καψάλης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος ΠΩΓΩΝΙΟΥ,

Καραγιάννης Ιωάννης, Δήμαρχος ΣΟΥΛΙΟΥ

Ευαγγέλου Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 

Πήχας Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 

Βλέτσας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

Γαρδίκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος ΖΙΤΣΑΣ,

Ταπρατζή-Κοίλια Πολυξένη, Δημοτικός Σύμβουλος ΑΡΤΑΙΩΝ,

Γόλολος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

Νάστος Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ 

Άρθρο 16

Διοικητικό Συµβούλιο – λειτουργία, αρµοδιότητες

  1. Το Διοικητικό Συµβούλιo συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ.. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα. Το Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. ή σε άλλη πόλη της περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφασή του.
  2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο µέσα σε επτά (7) ηµέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόµενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των µελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν.
  3. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν συγκεντρώσει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των µελών του, µόνο για τα θέµατα που είναι εγγραµµένα στην αρχική πρόσκληση.
  4. Το Διοικητικό Συµβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
  5. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυοµένου αυτού ο Αντιπρόεδρος.
  6. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Π.Ε.Δ., λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της Π.Ε.Δ. και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

         (α) Ψηφίζει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Π.Ε.Δ.

         (β) Το Διοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Δ. συστήνει επιτροπές, από µέλη και µη µέλη του, για την καλύτερη µελέτη και επεξεργασία των θεµάτων των Ο.Τ.Α., και την οργάνωση των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς µελέτη και επεξεργασία θέµατα, το χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισµάτων ή µελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών, καθώς και την αποζηµίωση των µελών της κάθε επιτροπής και της γραµµατείας αυτής. Συµµετοχή µη µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ., επιτρέπεται µόνο όταν πρόκειται για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, τις οποίες δε διαθέτουν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ.

        (γ) Αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδρίων της Π.Ε.Δ. 

        (δ) Ορίζει τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. ιδίως σε κάθε φύσης όργανα, συµβούλια, επιτροπές, αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

        (ε) Καθορίζει την αποζηµίωση και τα έξοδα κίνησης ιδίως των µελών του και των άλλων επιτροπών, συµβουλίων, οργάνων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. 

       (στ) Με απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ψηφίζει τον κανονισµό λειτουργίας του και τους κανονισµούς της Π.Ε.Δ 

       (ζ) Το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του µπορεί να µεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε µέλη του αρµοδιότητές του, ή αρµοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, το πρόγραµµα δράσης της Π.Ε.Δ. και τους κανονισµούς της Π.Ε.Δ. που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

       (η) Με απόφασή του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί να καταργεί ή να µεταφέρει τοπικά παραρτήµατα της Π.Ε.Δ. εντός των ορίων της περιφέρειας.

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου Α 182 – 22.08.2011)

Άρθρο 5 – Τροποποίηση άρθρου 16 ΠΔ 75/20211

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

“Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντοπρόεδρος, προεδρεύει εκ των παρόντων συμβούλων του πλειοψηφούντος συνδυασμού αυτός που έχει εκλεγεί με τις περισσότερους ψήφους” 

[πηγή]: ΠΔ 94 (Αρ.Φύλλου Α 157 – 11.10.2019) – Τροποποίηση ΠΔ 75/2011