Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Τοπικά παραρτήµατα των Π.Ε.Δ. – Άρθρο 12

1. Στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων µπορούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ. να συσταθούν Τοπικά Παραρτήµατα ΠΕΔ ανά νοµό, τα οποία αποτελούνται από τρία µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ. που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών. Με την ίδια απόφαση ένα εκ των µελών του Τοπικού Παραρτήµατος ΠΕΔ ορίζεται ως Πρόεδρός του.

2. Τα Τοπικά Παραρτήµατα ΠΕΔ λειτουργούν στα πλαίσια αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της
Π.Ε.Δ. και της Γενικής Συνέλευσης αυτής και µεριµνούν για την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. σε επίπεδο νοµού, καθώς και για την καλύτερη συνεργασία των µελών της.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Δ. µε αποφάσή του που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του αποφασίζει για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του στα Τοπικά Παραρτήµατα ΠΕΔ, για τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και για κάθε ζήτηµα που οφορά την οικονοµική τους διαχείριση.

4. Ειδικά για Tην Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται ανά νοµό επταµελή Τοπικά Παραρτήµατα ΠΕΔ τα οποία αποτελούνται από µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ. που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών. Με την ίδια απόφαση ένα εκ των µελών του Τοπικού Παραρτήµατος ορίζεται ως Πρόεδρός του.

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου 182 – 22.08.2011)

Με την απόφαση 6/2011 το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ενέκρινε την σύσταση και λειτουργία Τοπικών Παραρτημάτων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, στην Άρτα για το Νομό Άρτας, στην Ηγουμενίτσα για το Νομό Θεσπρωτίας και στην Πρέβεζα για το Νομό Πρέβεζας, τα οποία θα μεριμνούν για την επίτευξη των σκοπών της σε επίπεδο του Νομού και για την καλύτερη συνεργασία των μελών της

ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ (πρώην ΤΕΔΚ Ν. ΑΡΤΑΣ)
ταχυδρομική διεύθυνση: Αμβρακίας @ Μοστραίων, 47100 Άρτα
τηλ.26810 22105, fax 26810 27516
email: tedkarta@otenet.gr

ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (πρώην ΤΕΔΚ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)
ταχυδρομική διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 1 & 8ης Δεκεμβρίου, 46100 Ηγουμενίτσα
τηλ.26650 27381, fax 26650 23849
email: tedknthe@otenet.gr

ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (πρώην ΤΕΔΚ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
ταχυδρομική διεύθυνση: Μπιζανίου 5, 48100 Πρέβεζα