ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ (Έργα προσαγωγής- επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου, Δ.Ζαγορίου)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2023 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του έργου: «Έργα προσαγωγής- επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (218/2023)

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Διαβάστε Περισσότερα