Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Προκηρύξεις έργων

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου ενδιαφέρεται να αναθέσει, την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το Πακέτο Εργασίας ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (WP COMMUNICATION) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SUSTAINABLE TOURISM & MOBILITY HAND by HAND DEVELOPMENT / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση των Δράσεων που αφορούν στα Πακέτα Εργασίας WPΤ2 “Πιλοτική λειτουργία”…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την διεξαγωγή έρευνας και την προετοιμασία της φάσης ελέγχου που αφορούν στο…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά –βάσει ποιότητας τιμής- για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.3, 2.3.3, 2.3.5, 3.3.1, 4.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6.3.1 και 6.3.3» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ACCESSIBLE…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.), ως Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Integrated Sea sTORm Management Strategies” και ακρωνύμιο: “Ι-STORMS”». Η σύμβαση…
Σελίδα 1 από 2

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!