Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου είναι πενταμελής (5μελής) και Μέλη της είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του ΔΣ αυτής.

Το ΔΣ της ΠΕΔ Ηπείρου με την υπ. αρίθμ. 66/2014 απόφασή του εξέλεξε τα δύο ακόμη μέλη και για την περίοδο 2014-2019 η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ως ακολούθως: Μιχαήλ Πλιάκος Δήμαρχος Ζίτσας και Ευστάθιος Γιαννούλης, Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά.

Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ.Ηπείρου διαρκεί όλη τη δημοτική περίοδο.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος

Δ.Σ. Δήμου Ιωαννιτών
Γρηγόριος Γκίκας

Δήμος Πάργας
Αντώνιος Νάστας

Δήμος Νικολάου Σκουφά
Ευστάθιος Γιαννούλης


Άρθρο 17

Εκτελεστική Επιτροπή - λειτουργία, αρµοδιότητες

  1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Προέδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ.Ηπείρου. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ.Ηπείρου ή σε άλλη πόλη του νοµού ύστερα από σχετική απόφαση αυτής.
  2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Επιτροπή µέσα σε επτά (7) ηµέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόµενη από δύο (2) τουλάχιστον µέλη της. Στην αίτηση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα.
  3. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της. Αν η Επιτροπή δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από δεύτερη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις µόνο για τα θέµατα που είναι γραµµένα στην αρχική πρόσκληση, εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τουλάχιστον δύο (2) µέλη. Η επιτροπή παίρνει τις αποφάσεις µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
  4. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυοµένου αυτού ο Αντιπρόεδρος.
  5. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό και τον απολογισµό εσόδων και εξόδων της Π.Ε.Δ.Ηπείρου και συντάσσει το πρόγραµµα δράσης αυτής, τα οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συµβούλιο για έγκριση.
  6. Ασκεί όσες αρµοδιότητες της µεταβιβάζει µε αποφάσεις του το Διοικητικό Συµβούλιο.
  7. Με κανονισµό που ψηφίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής και η λειτουργία της.

[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου 182 - 22.08.2011)

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd