Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το 66/2014 Πρακτικό της συνεδρίασης της ΠΕΔ Ηπείρου πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου για την περίοδο 2014 - 2019 είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων κ. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εκλέγεται ο Δήμαρχος Πάργας κ. ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

Μέλη (με αλφαβητική σειρά) είναι οι παρακάτω:

Βλέτσας Βασίλειος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

Γιαννούλης Ευστάθιος, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,

Καλαντζής Νικόλαος, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ,

Κατσιπανέλης Δημήτριος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 

Καψάλης Κωνσταντίνος, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ,

Μπέγκας Θωμάς, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

Μπραϊμη–Μπότση Σταυρούλα, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ, 

Νάτσης Λάζαρος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, 

Νταής Ανδρέας, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ,

Παπαδιώτης Γεώργιος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,

Παπάζογλου Χαράλαμπος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ,

Παπαλέξης Ιωάννης, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ,

Παπασπύρου Ανδρέας, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ,

Παππάς Σπυρίδων, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ,

Πλιάκος Μιχαήλ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ, 

Σεντελές Ιωάννης, ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ,

Τζαφέας Κωνσταντίνος, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ,

Τσουμάνης Φίλιππος, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ.

 

Άρθρο 16

Διοικητικό Συµβούλιο - λειτουργία, αρµοδιότητες

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιo συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα. Το Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Π.Ε.Δ. Ηπείρου ή σε άλλη πόλη της περιφέρειας ύστερα από σχετική απόφασή του.
 2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµβούλιο µέσα σε επτά (7) ηµέρες αφότου υποβληθεί έγγραφη αίτηση, υπογραφόµενη από το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των µελών του, στην οποία αναφέρονται και τα θέµατα που θα συζητηθούν.
 3. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία εφόσον παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν συγκεντρώσει απαρτία συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαµβάνει αποφάσεις, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) των µελών του, µόνο για τα θέµατα που είναι εγγραµµένα στην αρχική πρόσκληση.
 4. Το Διοικητικό Συµβούλιο παίρνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
 5. Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και απόντος ή κωλυοµένου αυτού ο Αντιπρόεδρος.
 6. Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Π.Ε.Δ.Ηπείρου, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και αποφάσεις για την επίτευξη των σκοπών της Π.Ε.Δ. Ηπείρουκαι ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
  1. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της Π.Ε.Δ.Ηπείρου
  2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Π.Ε.Δ. συστήνει επιτροπές, από µέλη και µη µέλη του, για την καλύτερη µελέτη και επεξεργασία των θεµάτων των Ο.Τ.Α., και την οργάνωση των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο καθορίζει επακριβώς τα προς µελέτη και επεξεργασία θέµατα, το χρόνο παραδόσεως των σχετικών πορισµάτων ή µελετών, τα όργανα παραλαβής αυτών, καθώς και την αποζηµίωση των µελών της κάθε επιτροπής και της γραµµατείας αυτής. Συµµετοχή µη µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ.Ηπείρου, επιτρέπεται µόνο όταν πρόκειται για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις, τις οποίες δε διαθέτουν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Π.Ε.Δ.Ηπείρου
  3. Αποφασίζει για το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων και συνεδρίων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  4. Ορίζει τους εκπροσώπους της Π.Ε.Δ.Ηπείρου ιδίως σε κάθε φύσης όργανα, συµβούλια, επιτροπές, αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  5. Καθορίζει την αποζηµίωση και τα έξοδα κίνησης ιδίως των µελών του και των άλλων επιτροπών, συµβουλίων, οργάνων και υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  6. Με απόφασή του που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ψηφίζει τον κανονισµό λειτουργίας του και τους κανονισµούς της Π.Ε.Δ Ηπείρου
  7. Το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του συνόλου των µελών του µπορεί να µεταβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή ή σε µέλη του αρµοδιότητές του, ή αρµοδιότητες του Προέδρου του, εκτός από εκείνες που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό, το πρόγραµµα δράσης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και τους κανονισµούς.
  8. Με απόφασή του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, µπορεί να καταργεί ή να µεταφέρει τοπικά παραρτήµατα της Π.Ε.Δ. Ηπείρου εντός των ορίων της περιφέρειας.


[πηγή]: ΠΔ 75 (Αρ.Φύλλου 182 - 22.08.2011)

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd