Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 11:30

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

(α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,

(β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),

(γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/ 2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),

(δ) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

(ε) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και

(στ) την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση,

 

σας καλούμε σε “δια περιφοράς” συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12:00, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


1. Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2021.

 

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 598/24.12.2021 Πρσόσκληση και το Ειδικό Έντυπο

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!