Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 15:10

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19,

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022 της Π.Ε.Δ Ηπείρου.
  2. Συζήτηση για την πιθανή κατάργηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG στην Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της περιόδου 2014-2020.
  3. Σχετικά με τις αποφάσεις της 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).
  4. Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 22-02-2007 Προγραμματικής Σύμβασης, "Για την κατασκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων'' όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών.
  5. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του παραδοτέου Α του έργου: "Υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε δράσεις συντονισμού των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027".
  7. Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Τμηματική παραλαβή παραδοτέο WP C (ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ), του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic Ionian-ADRION Programme”.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του αιτήματος του αναδόχου της δράσης "Τ2.2 φάση δοκιμής SUSTΟURISMO" του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic Ionian-ADRION Programme, για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης παραδοτέων.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του αιτήματος του αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross‐Border Cultural Heritage” (ακρωνύμιο POLYPHONIA) για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης παραδοτέων.
  10. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

 

Η συνεδρίαση θα προβάλεται ζωντανά από το κανάλι της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο YOUTUBE στον σύνδεσμο: https://youtu.be/jIB0QYxnjG4 

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!