Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 15:00

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ 55 Α’ /11.03.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 41/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),
δ) την υπ. αρ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ω3Λ7ΟΚΖ3-69Β), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου»,
ε) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,
στ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και
ζ) την διαδικασία που περιγράφεται στην έγγραφη πρόσκλησή του,

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του COVID-19, «διά περιφοράς», την Παρασκευή 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 11:00, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 577/13.12.2021 Πρόσκληση και το Ειδικό Έντυπο

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!