Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 13:40

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,

β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ 55 Α’ /11.03.2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76),

γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 41/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),

δ) την υπ. αρ. 16/2020 (ΑΔΑ: Ω3Λ7ΟΚΖ3-69Β), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου» και,

ε) την με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο (αρ. εγκ. 643) με θέμα: «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας,

στ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και

ζ) την διαδικασία που περιγράφεται στην έγγραφη πρόσκλησή του,

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του COVID-19, «διά περιφοράς», την ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της δαπάνης για την ανανέωση της συνδρομής (Starter Plan) της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων WEBEX της CISCO έτους 2021.
  2. Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας φιλοξενίας διαδικτυακού τόπου και κατοχύρωσης ονόματος της ιστοσελίδας της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους 2021.
  3. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, που θα συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας της πράξης: «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα: Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα - Ρόκκα», προϋπολογισμού 1.728.387,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
  4. Έγκριση μετακίνησης μέλους του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην Αθήνα.

 

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 556/26.11.2021 Πρόσκληση και το Ειδικό Έντυπο

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd