Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 15:52

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19,

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διαμόρφωση τελικών προτάσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ).
 3. Παρατηρήσεις – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγγραφο (αρ. πρωτ. 2607/23.02. 2021) του Δήμου Ζίτσας με θέμα: «Οι συνδέσεις στα έργα αποχέτευσης σε μικρούς οικισμούς να χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.»
 5. Προγραμματισμός δράσεων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο του «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με της μετακινήσεις και την επανέναρξη δρομολογίων του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων προς και από τα χωριά του Νομού.
 7. Σχετικά με την παράταση της παραχώρησης υλικών που προμηθεύτηκε η Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων (BRIDGE.TRADE, STONE.TRADE, VOL.NET).
 8. Κατάθεση Πάγιας Προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 9. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2019.
 10. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2020.
 11. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 
Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ 163/26.02.2021 Πρόσκληση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!