Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 15:20

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοιού COVID-19,

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την ΤΡΙΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με την χωροθέτηση αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων στην Ήπειρο.
  2. Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών / Αξιολόγησης Προσφορών και ανάδειξης αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την διεξαγωγή έρευνας και την προετοιμασία της φάσης ελέγχου που αφορούν στο Πακέτο Εργασίας WPΤ1 “Τουρισμός στην περιοχή παρέμβασης ADRION. Κατανόηση των αναγκών κάτω από το φάσμα της βιώσιμης ανάπτυξης” του έργου με τίτλο SUSTAINABLE TOURISM & MOBILITY HAND by HAND DEVELOPMENT (ακρωνύμιο: ADRION 1135 - SUSTOURISMO) στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION.
  3. Έγκριση πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών / Αξιολόγησης Προσφορών και ανάδειξης αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση των Δράσεων που αφορούν στα Πακέτα Εργασίας WPΤ2 “SUSTOURISMO pilots / Πιλοτική λειτουργία” και WPT3 “Roadmap for smart & sustainable tourism in ADRION / Οδικός χάρτης για έξυπνο και αειφόρο τουρισμό στην περιοχή ADRION” του έργου με τίτλο SUSTAINABLE TOURISM & MOBILITY HAND by HAND DEVELOPMENT (ακρωνύμιο: ADRION 1135 - SUSTOURISMO, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION.
  4. Ορισμός εκπροσώπου στα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).
  5. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.
  6. Παροχή Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021.
  7. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 
Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ 89/28.01.2021 Πρόσκληση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!