Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020 16:00

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2020 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοιού COVID-19,

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Π.Ε.Δ Ηπείρου.

  2. Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020

  3. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ 733/23.12.2020 Πρόσκληση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!