Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 16:19

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.) ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφ. Δ.Σ. 041/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),
δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05.2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
στ) του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
η) το με αρ. πρωτ. 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», την ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας WP T2, έργο SUSTOURISMO

  2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας WP T2, έργο SUSTOURISMO

  3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας WP T3 & WP T4, έργο SUSTOURISMO

  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας WP T3 & WP T4, έργο SUSTOURISMO

  5. Δέσμευση πίστωσης για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Εκτελεστικής Επιτροπής στις συνεδριάσεις των οργάνων της Π.Ε.Δ Ηπείρου για το 2020 (Ιανουάριος – Οκτώβριος 2020)

  6. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου η Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Νεοχωρίου (3η Γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.130.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), με Α/Α συστήματος 90076.

  7. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτρονικού υπολογιστή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την υπηρεσία έκδοσης βιβλίου
  2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια λευκωμάτων
  3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού καταπολέμησης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 
Our website is protected by DMC Firewall!