Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 16:03

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282 / 29.05. 2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05. 2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
στ) του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612 /16-05-2020 (Β’ 1869),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
η) το με αρ. πρωτ. 60249/22.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

σας καλούμε, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας, σε συνεδρίαση, του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης / κεκλεισμένων των θυρών», στις 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση ή συμμετοχή της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ σε "Αναπτυξιακό Οργανισμό" του Ν.4674/2020.
  2. Προτάσεις για την τροποποίηση του Ν. 4412/2016.
  3. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για την υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας – Διαχείριση (WP Management) αναφορικά με την διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου με το ακρωνύμιο SUSTOURISMO "ADRION 1135 - SUSTURISMO", στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION Programme
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης των καθαριστριών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου.
  5. Έγκριση ποσού αποζημίωσης αποχώρησης - απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  6. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  7. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων
  8. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!