Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 14:42

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05. 2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
στ) του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612 /16-05-2020 (Β’ 1869),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια ζώσης / κεκλεισμένων των θυρών», στις 08.09.2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση ή συμμετοχή της ΠΕΔ σε "Αναπτυξιακό Οργανισμό" του Ν.4674/2020.
  2. Έγκριση ποσού αποζημίωσης αποχώρησης - απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Λέκκα Λέανδρου.
  3. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου
  4. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων
  5. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 
 
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!