Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 16:57

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.) ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (αρ. απόφασης Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05. 2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
στ) του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612 /16-05-2020 (Β’ 1869),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, «διά περιφοράς», στις 27 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ορισμός εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
  2. Ορισμός εκπροσώπων στην 34η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ»
  3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την κατανομή πιστώσεων στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολείων, κτιρίων Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας
  4. Προγραμματισμός Προσλήψεων για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd