Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 15:51

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.) ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφ. Δ.Σ. 041/2012, ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-Δ4Φ),
δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05. 2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
στ) του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612 /16-05-2020 (Β’ 1869),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», στις 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών επαλήθευσης δαπανών για τη διενέργεια πρωτοβαθμίου ελέγχου στο πλαίσιο του έργου «Thematic tourism development through the preservation of polyphonic music unique element of the cross-2border cultural heritage», χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Greece – Albania 2014-2020
  2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης, για την προμήθεια εφαρμογής που θα καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του Νόμου, 4440/2016, άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Νόμου 4508/2017, και σχετίζεται με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων όλων των φορέων του Δημοσίου.
  3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων σε Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου
  4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης με Δήμους της Ηπείρου πολιτισμικών εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου.
  5. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων να παρουσιάσει τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
  6. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd