Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 13:58

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,

β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),

γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),

δ) τις διατάξεις των υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,

ε) τα ληφθέντα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ. αριθ. 163/29.05. 2020, εγκύκλιο προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,

στ) την υπ. αρ. 429/12.03.2020 (Β’ 850) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704),

σας καλούμε σε συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «δια τηλεδιάσκεψης», στις 26.06. 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Συγκατάθεση εργοδότη για την αποχώρηση – συνταξιοδότηση του υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Λέκκα Λέανδρου και έγκριση αποζημίωσή του.
 2. Επισκευή στέγης γραφείων παραρτήματος Άρτας (ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Ηπείρου)
 3. Υποβολή από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου, πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας»
 4. Έγκριση σχετικών διαδικασιών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας».
 5. Σχετικά με το σχέδιο Συμφωνία-Πλαίσιο που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δήμων σε σχέση με την ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Σχετικά με την σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου
 7. Αντικατάσταση εκπροσώπων μας στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Ν. Ιωαννίνων
 8. Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ηπείρου
 9. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε συνεργασία με Δήμους της Ηπείρου, εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους
 10. Διοργάνωση από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων θεατρικών παραστάσεων σε Δήμους της Ηπείρου
 11. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
 
 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd