Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Προκηρύξεις έργων

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση των Δράσεων που αφορούν στα Πακέτα Εργασίας WPΤ2 “Πιλοτική λειτουργία”…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την διεξαγωγή έρευνας και την προετοιμασία της φάσης ελέγχου που αφορούν στο…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά –βάσει ποιότητας τιμής- για την υλοποίηση του έργου «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης των παραδοτέων 1.3.3, 2.3.3, 2.3.5, 3.3.1, 4.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6.3.1 και 6.3.3» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ACCESSIBLE…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Thematic Tourism Development Through The Preservation Of Polyphonic Music, Unique Element Of The Cross-Border Cultural…
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.), ως Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για το έργο “Integrated Sea sTORm Management Strategies” και ακρωνύμιο: “Ι-STORMS”». Η σύμβαση…
Η ΠΕΔ Ηπείρου έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244 Την σχετική Σύμβαση…
Σελίδα 1 από 2

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd