Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020 10:27

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης (ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ, A/A: 91462)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, Δευτέρα, 10.08.2020 και ώρα 10:30, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Κτίριο Βούλγαρη: Κτιριακή αποκατάσταση περιβάλλων χώρος», συνολικού προϋπολογισμού 1.814.516,13 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή A/A: 91462).

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ)

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 459/03.08.2020 ανακοίνωσης
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd