Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 12:37

Ανακοίνωση Προμήθειας Travel VOL.NET

 

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ως Επικεφαλής Εταίρος, υλοποιεί με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Απουλίας την Πράξη με τίτλο «VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.


Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την υπ’ αριθ. 56294 (Φ.Ε.Κ. 2015/Β/17.09.2009) Υπουργική Απόφαση, «Κανονισμός Προμηθειών Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)»
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
  • Τις διατάξεις του Π.∆. 75/2011,
  • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT»,
  • Τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.32.05 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου) της Πράξης,
  • Την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,
  • Την υπ’ αριθμό 37/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου,

η Π.Ε.Δ. Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «Παροχή Υπηρεσιών Ταξιδίων στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “VOLNET”» συνολικού Προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Tεύχος Προδιαγραφών θα διατίθεται από τα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έως τις 09/06/2015.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προσφορών ορίζεται η 15/06/2015.

 

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!