Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 14:20

Ανακοίνωση Προμήθειας IT VOL.NET

 

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου, ως Επικεφαλής Εταίρος, υλοποιεί με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Απουλίας την Πράξη με τίτλο «VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ενιαίου κανονισμού προμηθειών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. & Τ.Ε.Δ.Κ.,
  • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.∆. 75/2011,
  • Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT»,
  • Τη Σύμβαση με Aρ. Ι1.32.05 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013) και του Επικεφαλής Εταίρου (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου) της Πράξης,
  • Την εταιρική Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης,
  • Την υπ’ αριθμό 62/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου,

η Π.Ε.Δ. Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην «Προμήθεια Υπολογιστικού – Πολυμεσικού – Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “VOL.NET”» συνολικού Προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το Τεύχος Προδιαγραφών θα διατίθεται από τα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έως τις 03/06/2015.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προσφορών ορίζεται η 08/06/2015 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!