Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 13:28

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Π.Ο.Ε.Δ. Ηπείρου

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ. Ηπείρου), στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία». 

προσκαλεί

τα υπηρεσιακά στελέχη (η ανακοίνωση δεν απευθύνεται σε Αιρετούς και Γενικούς Γραμματείς) των δικτύων των Δήμων όλων των λειτουργικών περιοχών να υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση συμμετοχής τους στην Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας Δήμων Ηπείρου.


Στο ανωτέρω έργο προβλέπεται, σε κάθε Περιφέρεια, η συγκρότηση μιας Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας Δήμων (Π.Ο.Ε.Δ.) τα μέλη της οποίας θα αναλάβουν την ταξινόμηση, επεξεργασία και σύνθεση των προτάσεων των μελών των δικτύων των Δήμων καθώς και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Για κάθε λειτουργική περιοχή των Δήμων θα επιλεγεί ένα μέλος της Π.Ο.Ε.Δ., ως περιφερειακός συντονιστής των μελών του δικτύου των Δήμων της Ηπείρου, ο οποίος θα συνεργάζεται με το αρμόδιο στέλεχος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Το έργο των μελών της Π.Ο.Ε.Δ., για τα έτη 2018 και 2019, περιλαμβάνει:

  • Την επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια μιας λειτουργικής περιοχής, που θα αφορούν στις διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018).
  • Την ανάγνωση των παραδοτέων του Αναδόχου του Υποέργου 2 που αφορούν σε μία λειτουργική περιοχή και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης με παρατηρήσεις και προτάσεις για τις πρότυπες διαδικασίες και τα νέα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Δήμων (2019).
  • Την επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια μιας λειτουργικής περιοχής που θα αφορούν στις ανάγκες επιμόρφωσης και υποστήριξης του προσωπικού των Δήμων, για την εφαρμογή των νέων προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης (2019).

Οι ανωτέρω τρεις εκθέσεις θα συνταχθούν εκτός ωραρίου εργασίας και θα καταβληθεί αποζημίωση.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://diadikasies.eetaa.gr και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με το προτεινόμενο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σύστημα αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας στο Δήμο (σε οποιαδήποτε θέση όσο και σε θέσεις προϊσταμένου), η παρούσα θέση ευθύνης του/της υποψηφίου/ας και το μέγεθος του Δήμου, θα αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης και κατ’ επέκταση μοριοδότησης των υποψηφίων με σκοπό την επιλογή των πιο κατάλληλων στελεχών για το έργο της Π.Ο.Ε.Δ.

Παρακαλούμε η υποβολή των αιτήσεων να γίνει μέχρι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αλέξανδρος Τάτσης, στέλεχος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου. Τηλ: 2681022105
Όμηρος Κωνσταντινίδης, στέλεχος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Τηλ: 2131320693

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

DMC Firewall is a Joomla Security extension!