Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

BUSINESS WOMEN_INVOLVED IN INNOVATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 logo BUSINESS WOMEN

 

«ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

Στο έργο «Business Women», συμμετέχουν φορείς που έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, να συνεργαστούν με γυναίκες επιχειρηματίες που τις χαρακτηρίζει η βούληση να εφαρμόσουν μια κοινωνική πολιτική για την επιχείρησή τους καθώς και η ικανότητά τους να καινοτομούν. Πρόκειται για γυναίκες με ενδιαφέρον και αγάπη για τη δουλειά τους και για τον τόπο τους.

Οι στόχοι στους οποίους προσβλέπει το έργο είναι οι ακόλουθοι:

  • Βελτίωση των συστημάτων υποστήριξης και κατάρτισης των γυναικών επιχειρηματιών
  • Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου «οικονομικής τεχνογνωσίας», στο οποίο οι γυναίκες θα συμμετέχουν μέσω της ίδρυσης επιχειρηματικών λεσχών και δικτύωσης των λεσχών αυτών μεταξύ τους.
  • Δυνατότητα των γυναικών επιχειρηματιών να συνεργαστούν και ν’ ανταλλάξουν εμπειρίες. Αυτές οι ανταλλαγές θα αφορούν κυρίως τη διαδικασία και τις μεθόδους παραγωγής καθώς και την υλοποίηση συμπληρωματικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορευματοποίησης προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας.

 Ιστοσελίδα: www.corsican-business-women.eu/

 

“BUSINESS WOMEN INVOLVED IN INNOVATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”

[FR]

Le projet " ECHANGES DE BONNES PRATIQUES ENTRE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE ENGAGES DANS L’INNOVATION ET LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE " réuinit des organisations ayant la capacité et la légimité de rassembler sur le projet des femmes chefs d´entreprise, des femmes caractérisées par leur engagement dans une démarche de responsabilité sociale de l´entreprise, la capacité d´innovation de leur entreprise, des femmes animées par la passion de leur région.

Les objectifs à atteindre sont les suivants: améliorer les systèmes d´accompagnement et de formation des femmes chefs d´entreprise; créer un espace européen de “savoir-faire économiques” partagés par l´accompagnement à la création de clubs d´entreprises et a mise en réseau de ces clubs; permettre à des femmes chefs d´entreprise de travailler et d´échanger entre elles. Ces èchanges porteron notamment sur les process et les méthodes de production, et, finalement, la mise en place des actions conjointes destinées à eméliorer la production et la commercialisation de produits de qualité et d´excellence.

[EN] 

The project “Women involved in innovation and corporate social responsibility” brings together organizations able and legitimated to gather female entrepreneurs, women characterized by their commitment to a socially responsible approach to business, their business ability to innovate (products, production and management process of the company), women driven by passion of their region.

These are the main objectives to achieve: to improve systems of support and formation of women manager of enterprises; the creation of a shared European Space of an economic “savoir-faire” , with support to the creation of clubs of enterprises and a network between the clubs; allow to manager women to work and share knowledge and make exchanges between them. Those exchanges are focused on the process and methods of production and, finally; make shared actions intended to improve the production and commercialization of high quality and excellent products.

Οι εταίροι/Les partenaires / Members:

 

Γαλλία - France

Γραφείο απασχόλησης του Ajaccio - Κορσική
Maison d l´emploi d´Ajaccio et du Pays ajaccien

www.mde-paysajaccien.fr

 logo MED

 Γαλλία - France

Pro Gestion Εταίρος
Pro Gestion Partner

 logo BGE  

Τουρκία - Turquie

Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης του Kocaeli II
Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli Il Müdürlügü

www.sgk.gov.tr

 logo SGK

  

Σλοβακία Slovaquie

Περιφερειακό Κέντρο Ενημέρωσης του Trevišov
Regionálne poradenské a informacné centrum

www.rpicpo.sk

 logo RPIC

  

Ελλάδα - Greece

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου
Union Régionale des comunes d´Epire

www.pedepirus.gr

logo ped

 

 

 

Τσεχία - République chéque

METER Silesia, spol S R. O.

www.meter-silesia.wz.cz

www.metersilesia.eu

 logo METER Silesia

  

Γερμανία - Allemagne

Sprachendienst Konstanz

www.sprachendienst-konstanz.de

 logo DE  

 Ισπανία - Spagne

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Sommorrostro

Centro de formación Somorrostro

www.somorrostro.com

 logo SOMORROSTRO  

  

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd